Geschillencommissie SKV

Bij het sluiten van een overeenkomst met de SKV verplichten aangeslotenen zich de regelgeving van de SKV strikt na te leven. Dit geldt onder andere voor het Controle- en Sanctiereglement SKV. Wanneer aangeslotenen zich niet houden aan de voor hen geldende verplichtingen, neemt de SKV maatregelen in de vorm van het opleggen van sancties, zoals bepaald in het Controle- en Sanctiereglement SKV.

Het Geschillenreglement SKV voorziet in de instelling van een onafhankelijke Geschillencommissie Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector. De aangeslotene die het niet eens is met een door de SKV genomen maatregel, kan een aanvraag om geschilbeslechting indienen bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is met uitzondering van de civiele rechter belast met de beslissing in alle geschillen, ontstaan tussen aangeslotenen en de SKV. Het bestuur van de SKV benoemt personen die als lid van de Geschillencommissie kunnen functioneren en benoemt een voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten bezit. Deze personen hebben geen binding met de SKV.

Bij de behandeling van een geschil bestaat de Geschillencommissie SKV altijd uit drie leden, onder wie de voorzitter. Hij of zij wijst per geval de overige twee leden aan.

Een aanvraag om geschilbeslechting moet met een aangetekende brief worden ingediend binnen 6 weken nadat SKV de maatregel heeft verzonden.

De aanvraag dient gericht te worden aan:
Secretariaat Geschillencommissie SKV
Postbus 2712
3430 GC Nieuwegein

De Geschillencommissie beoordeelt of de door de SKV opgelegde maatregel al dan niet terecht genomen is. Hierbij heeft de commissie ook de mogelijkheid een opgelegde sanctie te matigen.

De kosten van behandeling van een geschil zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden van de Geschillencommissie. De ervaring leert dat deze kosten doorgaans minimaal €2.000,- bedragen. De Geschillencommissie bepaalt in haar uitspraak wie deze kosten moet dragen. Degene die geheel of grotendeels in het gelijk is gesteld, hoeft deze kosten niet te betalen.

Klik hier voor het Geschillenreglement

Actueel

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer