Commissies

2023-05-31T13:46:09+00:00

De SKV heeft verschillende commissies die haar adviseren en ondersteunen. Per commissie vindt u hieronder meer informatie.

College van Advies

Het bestuur van de SKV heeft een College van Advies ingesteld, dat is belast met het beheer van en het toezicht op systemen op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065 waarvoor de SKV als certificerende instantie optreedt.

Meer informatie over de leden van het College van Advies kunt u vinden in het meest recente jaarverslag van SKV.

Statuut College van Advies SKV

Juridisch Commissie

De Juridische Commissie van de SKV adviseert het bestuur over alle juridische aangelegenheden die de SKV betreffen, waaronder bijvoorbeeld regelgeving en geschilbehandeling.

Meer informatie over de leden van de Juridische commissie kunt u vinden in het meeste recente jaarverslag van SKV.

Statuut Juridische commissie

Wetenschappelijke Raad

Het bestuur heeft een Wetenschappelijke Raad SKV ingesteld. Deze raad adviseert het bestuur over de analysemethoden, monsternemingen en analyse, evenals over de kwaliteitsborging daarvan. Tevens adviseert zij over te initiëren onderzoeken en over productkwaliteitsaspecten.

Meer informatie over de leden van de Wetenschappelijke Raad kunt u vinden in het meeste recente jaarverslag van SKV.

Statuut Wetenschappelijke Raad

Technische commissie

Naast de Wetenschappelijke Raad, is er door het bestuur een Technische Commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur over de analysemethoden, monsternemingen en analyse, evenals over de kwaliteitsborging daarvan. Daarnaast initieert de Technische Commissie onderzoeken en adviseert zij over de besteding van onderzoeksgelden. Ook adviseert zij het bestuur over productkwaliteitsaspecten. Alle adviezen van de Wetenschappelijke Raad worden eerst voor advies aan de Technische Commissie voorgelegd, voordat ze in het bestuur worden behandeld.

De Technische Commissie bestaat uit de directeur van de SKV, een persoon van het door SKV gecontracteerde laboratorium (DUCARES) en deskundigen uit het bedrijfsleven. Meer informatie over de actuele leden van de Technische Commissie kunt u vinden in het meeste recente jaarverslag van SKV.

Statuut Technische commissie

Geschillencommissie SKV

Het bestuur van de SKV heeft in 1991 het Geschillenreglement SKV 1991 vastgesteld, dat voorziet in de instelling van een Geschillencommissie Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector. Deze Geschillencommissie is, met uitzondering van de civiele rechter, belast met de beslissing in alle geschillen, ontstaan tussen aangeslotenen en de SKV. Het bestuur benoemt de leden van de Geschillencommissie SKV. Deze personen hebben geen binding met de SKV. Het bestuur benoemt tevens een voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft. De Geschillencommissie bestaat per geval uit drie leden, inclusief de voorzitter.

Een aanvraag om geschilbeslechting moet met een aangetekende brief worden ingediend binnen 6 weken nadat SKV de maatregel heeft verzonden. Daarnaast moet er binnen 6 weken een bedrag van € 136,- worden overgemaakt op rekening NL33 RABO 0300 2064 10  ten name van de Geschillencommissie.

De aanvraag dient gericht te worden aan:
Secretariaat Geschillencommissie SKV
Postbus 2715
3430 GC Nieuwegein

De Geschillencommissie beoordeelt of de door de SKV opgelegde maatregel al dan niet terecht genomen is. Hierbij heeft de commissie ook de mogelijkheid een opgelegde sanctie te matigen.

De kosten van behandeling van een geschil zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden van de Geschillencommissie. De ervaring leert dat deze kosten doorgaans minimaal €2.000,- bedragen. De Geschillencommissie bepaalt in haar uitspraak wie deze kosten moet dragen. Degene die geheel of grotendeels in het gelijk is gesteld, hoeft deze kosten niet te betalen.

Meer informatie over de actuele leden van de Geschillencommissies kunt u vinden in het meeste recente jaarverslag van SKV.

Geschillenreglement SKV