Bestuur

2021-07-02T07:37:22+00:00

Bestuur

Het bestuur van SKV bestaat uit drie, niet aan de kalversector gelieerde personen: Ir. J.F. de Leeuw, drs. M. Elema en prof. dr. J. van der Greef.

Johan de Leeuw is benoemd tot voorzitter en heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan in zijn voormalige functies van Inspecteur-Generaal op het ministerie IVW, Directeur-Generaal bij de NVWA en het ministerie LNV en Secretaris-Generaal op het ministerie SZW. Mede door zijn achtergrond en voornoemde functies is hij veelvuldig in aanraking gekomen met de agrarische sector, waardoor ook zeker affiniteit is ontstaan voor deze sector.

Matthé Elema is al langer aan SKV verbonden. Vanaf 2010 had hij zitting in het SKV bestuur vanuit zijn functie voor het Productschap Diervoeder, sinds 2014 als onafhankelijk bestuurder. Na het opheffen van de productschappen werd hij directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Matthé is aangewezen als secretaris/penningmeester.

Jan van der Greef is hoogleraar analytische biowetenschappen en heeft jarenlange ervaring als wetenschappelijk directeur bij TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Hij heeft veel kennis op het gebied van monsteronderzoek en niet-toegelaten stoffen.

Het bestuur SKV is belast met het besturen van de Stichting en behartigt de belangen van SKV. Zij vergadert 5 tot 6 keer per jaar en neemt alle besluiten die het in het belang van de SKV nodig acht.

Wilt u meer weten over hoe het bestuur en de stichting is vorm gegeven? Lees meer hierover in de SKV statuten.

Wilt u meer weten over hoe SKV toezicht houdt en wat de verplichtingen zijn voor aangeslotenen bij SKV? Lees meer hierover in het Controle- en Sanctiereglement SKV.