Bestuur

Binnen SKV is in 2019 besloten het bestuur een nieuwe vorm te geven. Het voormalige bestuur, dat is afgetreden op 9 juli 2019, bestond uit twee niet aan de kalversector gelieerde personen en 10 vertegenwoordigers van LTO, COV, Nevedi en Vee & Logistiek Nederland.  De nieuwe bestuurders zijn allen niet aan de kalversector gelieerd.
 
Op 9 juli 2019 is het nieuwe onafhankelijke bestuur gestart met twee personen: de heer drs. Matthé Elema en prof. dr. Jan van der Greef. Met de benoeming in 2020 van ir. Johan de Leeuw is het SKV bestuur compleet.
 
Johan de Leeuw is benoemd tot voorzitter en heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan in zijn voormalige functies van Inspecteur-Generaal op het ministerie IVW, Directeur-Generaal bij de NVWA en het ministerie LNV en Secretaris-Generaal op het ministerie SZW. Mede door zijn achtergrond en voornoemde functies is hij veelvuldig in aanraking gekomen met de agrarische sector, waardoor ook zeker affiniteit is ontstaan voor deze sector.
 
Jan van der Greef is hoogleraar analytische biowetenschappen en heeft jarenlange ervaring als wetenschappelijk directeur bij TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Hij heeft veel kennis op het gebied van monsteronderzoek en niet-toegelaten stoffen.
 
Matthé Elema is al langer aan SKV verbonden. Sinds 2010 had hij zitting in het SKV bestuur, oorspronkelijk vanuit zijn functie voor het Productschap Diervoeder, sinds 2014 als onafhankelijk bestuurder. Na het opheffen van de productschappen werd hij directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Matthé is aangewezen als secretaris/penningmeester.
 
Het bestuur SKV is belast met het besturen van de Stichting en behartigt de belangen van SKV. Het bestuur vergadert 5 tot 6 keer per jaar en neemt alle besluiten die het in het belang van de SKV nodig acht.
 
In de statuten is beschreven hoe het bestuur en de stichting is vorm gegeven.
 
In de reglementen van SKV is beschreven op welke wijze SKV toezicht houdt en wat de verplichtingen voor de aangeslotenen zijn.


In het Huishoudelijk Reglement is onder andere voorzien in de oprichting van de Wetenschappelijke Raad, de Technische Commissie, de Juridische Commissie en de Geschillencommissie.

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer